HelloFresh

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELLOFRESH BENELUX B.V.

Algemene voorwaarden HelloFresh

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELLOFRESH BENELUX B.V.

1 Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van HelloFresh en wijzigingsmogelijkheid van deze

(1) HelloFresh Benelux B.V. is gevestigd te (1099 BC) Amsterdam, aan het Zuidpark – Spaklerweg 50-52, en zal hierna ook worden aangeduid als “HelloFresh” of “wij”. HelloFresh levert, al dan niet op basis van een lidmaatschap, maaltijdboxen en/of andere (vers)producten alsmede cadeaubonnen c.q. vouchers.

(2) Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen lidmaatschappen en bestellingen) die HelloFresh sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “consument” of “je/jij”.

(3) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen naar klantenservice@hellofresh.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website of onze app, met in acht name van §5 “Contractduur; opzegging”. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

2 Verplichtingen van de klant

(1) Alle informatie die je op enig moment aan HelloFresh opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. HelloFresh is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord nimmer aansprakelijk en je vrijwaart HelloFresh tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is HelloFresh nimmer aansprakelijk en jij vrijwaart HelloFresh tegen eventuele aanspraken van derden.

3 Aanbod; offerte; totstandkoming overeenkomst

(1) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt, in welk verband we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod HelloFresh niet binden.

(2) Jij als klant kan door het door HelloFresh beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een offerte indienen. Wij zullen de ontvangst van jouw offerte onverwijld elektronisch bevestigen. Deze bevestiging is echter niet automatisch het akkoord op de offerte. HelloFresh kan de offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dat moment kan HelloFresh op elk moment zonder opgave van redenen de offerte weigeren te accepteren. Pas na acceptatie door HelloFresh van de offerte ontstaat er een recht op levering van de bestelde boxen en/of andere bestelde diensten, waaronder bijvoorbeeld de bestelde cadeaubon.

(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland. De bestelde producten, zoals onze boxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

(4) HelloFresh verkoopt geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

4 Informatie over jouw wettelijke herroepingsrecht

(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste HelloFresh Box. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier hieronder in §4(4), maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

(2) Als je van je herroepingsrecht gebruik maakt, dien je wel te betalen voor de box(en) die tijdens deze veertien dagen al ten behoeve van jou zijn geleverd en/of besteld door HelloFresh. HelloFresh bestelt de producten ten behoeve van jouw box(en) altijd uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de aflevering. Met andere woorden: om bestelling (en dus ook levering en een betalingsverplichting) van de volgende box te voorkomen, dien je vóór de besteldag gebruik te maken van je herroepingsrecht, zie onderstaande §7 ‘’Wanneer dien je ons te informeren”, voor jouw uiterlijke dag van herroeping.

(3) Als je herroept, hoef je de ontvangen box(en) niet terug te sturen.

(4) Als je een beroep wilt doen op je herroepingsrecht, kan je, zoals in §4(1) aangegeven, gebruikmaken van het onderstaande herroepingsformulier.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Download hier als PDF.
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
HelloFresh Benelux B.V.
Zuidpark - Spaklerweg 50 - 52
1099 BC Amsterdam
E–mail: service@hellofresh.be of klantenservice@hellofresh.nl
Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij de herroepping mede van de overeenkomst betreffende de verkoop van volgende producten/de levering van volgende dienst (*)____________________ .

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen consument(en) ____________________

Adres consument(en) ____________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

5 Contractduur; opzegging

(1) Je kan je overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het wekelijks afleveren van de HelloFresh Box, te allen tijde opzeggen, met inachtneming van het volgende. HelloFresh bestelt de producten ten behoeve van jouw HelloFresh Box(en) altijd uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de aflevering. Indien je de overeenkomst vóór de besteldag vóór 23.59 uur opzegt, ontvang je geen HelloFresh Box meer. De opzegging van de overeenkomst zal dan definitief in werking treden. Om bestelling (en dus ook levering en een betalingsverplichting) van de volgende HelloFresh Box te voorkomen, dien je vóór de besteldag de overeenkomst op te zeggen, zie §7 ‘’Wanneer dien je ons te informeren” hieronder voor jouw uiterlijke dag van opzegging.

(2) Je kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan; daarnaast kan je altijd opzeggen via de klantenservice, je online account, per post of per e-email.

(3) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf.

6 Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; eigendomsvoorbehoud; overdrachtsrisico; pauzering c.q. onderbreking van bezorging

(1) Wij behouden ons steeds het recht voor om pas ná betaling van vijftig (50) % van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.

(2) Wij bezorgen overal in Nederland. Als de overeenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail gestuurd.

(3) Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze tot 4 dagen voor je bezorging aan ons doorgeeft vóór 23.59.

(4) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jouw opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten c.q. schade komen dan voor jouw rekening.

(5) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en HelloFresh is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.

(6) Bij de levering van een bestelling die alcohol (<15%) bevat, behouden wij ons steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste kan worden voldaan, is onze bezorger gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

(7) Voor het geval de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

(8) Je kunt op elk moment een HelloFresh Box laten uitvallen door de levering te pauzeren. De mededeling over het pauzeren dien je vóór de besteldag door te geven via jouw account, zie onderstaande §7 ‘’Wanneer dien je ons te informeren” voor de dag waarop je uiterlijk je wens om pauzering kenbaar moet hebben gemaakt.

7 Wanneer dien je ons te informeren?

Indien je (i) gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, zoals geregeld in § 4, (ii) je jouw abonnement wilt opzeggen zoals geregeld in § 5, of (iii) een bestelling wilt pauzeren, zoals geregeld in § 6 (7), dien je ons hiervan op de hoogte te stellen (op de wijze zoals aangegeven in de betreffende paragrafen) uiterlijk:

- Woensdag vóór 23.59 uur voor bezorging in het weekend;
- Donderdag vóór 23.59 uur voor bezorging op maandag;
- Vrijdag vóór 23.59 uur voor bezorging op dinsdag;
- Zaterdag vóór 23.59 uur voor bezorging op woensdag.

Heb je ons niet vóór bovenstaande deadlines geïnformeerd, dan zijn de producten voor jouw volgende box(en) al besteld en ontvang je deze nog eenmalig en betaal je daar ook voor.

8 Prijzen en verzendkosten; betaling; opschortingsrecht HelloFresh

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

(2) De vorderingen van HelloFresh zijn per direct opeisbaar.

(3) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(4) HelloFresh is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste 14 dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen naar klantenservice@hellofresh.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website of onze app, met in acht name van §5 “Contractduur; opzegging”. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

(5) HelloFresh is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van maaltijdboxen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

9 Vouchers; kortingscodes; cadeaubonnen

(1) HelloFresh biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van HelloFresh producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(2) Kortingscodes c.q. vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij HelloFresh. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher helaas niet inwisselen.

(3) Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type boxen. Tot slot doen wij controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de kortingen. Per huishouden is het slechts mogelijk om één keer een korting te verzilveren.

(4) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de HelloFresh website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

(5) HelloFresh heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

10 Aansprakelijkheid van HelloFresh

(1) HelloFresh is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van HelloFresh, of indien sprake is van opzet of grove schuld van HelloFresh of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen HelloFresh verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van HelloFresh voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) HelloFresh is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart HelloFresh tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) HelloFresh is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door HelloFresh gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart HelloFresh tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. HelloFresh is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is HelloFresh aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.

(6) HelloFresh is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij HelloFresh of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan HelloFresh gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(7) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van HelloFresh. Zij kunnen hier een beroep op doen.

11 Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website of via deze link.

12 Wijze van betaling; automatische incasso

(1) Alle bestellingen dienen betaald te worden met een debit-/creditkaart of andere mogelijkheden die worden vermeld op de online betaalpagina van onze website.

(2) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.

(3) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal, SEPA, Visa, MasterCard, American Express en PayPal.

(4) Alleen de eerste levering kan via iDeal worden betaald. Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste HelloFresh box direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Adyen B.V. (handelend voor HelloFresh Benelux B.V.) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven.

(5) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.

(6) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op het moment van de betaling.

(7) Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso afschrijving als bedoeld onder §12(4) of een betaling via PayPal of creditcard als bedoeld onder §12(5), kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en je bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal HelloFresh nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

(8) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal HelloFresh nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

(9) Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

13 Verdachte fraude-accounts

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten te beëindigen.

14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter; ongeldige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen HelloFresh en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen HelloFresh en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

15 Klachtenbeleid

(1) Kwaliteit staat bij HelloFresh hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen HelloFresh hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website www.hellofresh.nl/tevredenheid/. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

(2) Indien U niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt U uw dit melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

HelloFresh Benelux B.V. - december 2018