Algemene voorwaarden HelloFresh

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELLOFRESH BENELUX B.V.

§ 1 Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

(1) Voor al jouw tegenwoordige en toekomstige bestellingen gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden van HelloFresh Benelux B.V. (hierna ook te noemen "HelloFresh" en "ons"). .

(2) Alle informatie die je (hierna ook te noemen: "besteller") tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag je verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

(3) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden voor wat overeenkomsten met toekomstige werking te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij je van tevoren op de hoogte stellen en je wijzen op jouw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer je niet binnen twee(2)maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als je tegen de wijziging protesteert, behoud je het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn kosteloos op te zeggen.

§ 2 Contractopzegging; niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties

(1) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als HelloFresh gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HelloFresh niet.

(2) Een geldig koopcontract tussen HelloFresh en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door HelloFresh als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door HelloFresh beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. HelloFresh kan deze offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan HelloFresh op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de offerte ontstaat er een claim op de levering van de bestelde waren of bestelde cadeaubon. Wij zullen de ontvangst van jouw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatiebewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.

(3) Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in Nederland en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

(4) HelloFresh verkoopt geen producten aan kinderen onder de achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, is toestemming van de ouder of voogd nodig.

§ 3 Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten

(1) Onderstaande informatie betreft het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten.

(2) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste HelloFresh Box. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier onderaan deze Algemene Voorwaarden, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als je van je herroepingsrecht gebruikmaakt, dien je wel te betalen voor de boxen die tijdens deze veertien dagen al zijn besteld door HelloFresh. HelloFresh bestelt de producten voor de HelloFresh Boxen altijd op donderdag. Om levering van de volgende HelloFresh Box te voorkomen, moet je achtenveertig (48) uur vóór de besteldag (dus uiterlijke maandagavond vóór 23.59 uur) gebruik maken van je herroepingsrecht. Doe je dat niet dan zijn de producten voor de HelloFresh Box al besteld en ontvang je deze nog eenmalig en betaal je daar ook voor. Je kunt gebruik maken van het herroepingsformulier, zie artikel § 14.

(3) Als je herroept, hoef je de ontvangen HelloFresh Box niet terug te sturen.

§ 4 Contractduur, opzegging, automatische verlenging

A. Opzegging

(1) De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het wekelijks afleveren van de HelloFresh Box, te allen tijde opzeggen. Indien je op woensdagavond vóór 23.59 uur opzegt, ontvang je onmiddellijk vanaf dat moment geen HelloFresh Box meer. Doe je dat niet, dan zijn de producten voor de HelloFresh Box al besteld en ontvang je nog eenmalig een HelloFresh Box thuis waar je ook voor betaalt. Daarna zal de opzegging definitief in werking treden.

(2) De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen. Wij raden je echter wel aan om op woensdagavond vóór 23.59 uur op te zeggen, indien je in de week daarop direct geen HelloFresh Box meer wenst te ontvangen;;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als waarop ze zijn aangegaan; daarnaast kun je altijd opzeggen via de klantenservice, je online account, post en email.

(3) Indien de consument op woensdagavond vóór 23.59 uur opzegt, eindigt het lidmaatschap direct en worden er geen HelloFresh Boxen meer gestuurd, en geen bedragen meer in rekening gebracht. In het geval van een opzegging na woensdagavond wordt het bedrag van een reeds bestelde HelloFresh Box bij de consument nog in rekening gebracht. Daarna treedt de opzegging in werking.

B. Verlenging

(1) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd.

(2) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het wekelijks afleveren van de HelloFresh Box, kan te allen tijde worden opgezegd. Er kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

§ 5 Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; voorbehoud van eigendomsrecht; overdrachtsrisico; onderbreking van bezorging

(1) Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van vijftig (50) % van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

(2) Wij bezorgen overal in Nederland. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd.

(3) Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de tiende (10) dag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

(4) Je bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke m.b.t. acceptatie.

(5) Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

(6) Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

(7) Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform [alinea 4], behouden wij eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

(8) Je kunt op elk moment een levering laten uitvallen door de levering te pauzeren. De mededeling over het pauzeren moet altijd uiterlijk woensdagavond vóór 23.59 uur plaatsvinden indien je de levering van de daarop volgende week wilt pauzeren.

§ 6 Garantie

(1) Hier geldt de wettelijke garantie.

§ 7 Prijzen en verzendkosten; geldigheid; betaling; afrekening; terughouding

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief verzendkosten binnen Nederland.

(2) De vorderingen van HelloFresh zijn per direct geldig.

(3) Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

(4) Je hebt alleen recht op compensatie als je tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht ben je alleen in zoverre bevoegd als je tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

§ 8 Deelname aan ons klantenvoordeelprogramma

Als klant van HelloFresh met een gebruikersaccount via www.hellofresh.nl (een “Gebruikersaccount”) neem je tevens automatisch deel aan ons speciale klantenvoordeelprogramma onder de voorwaarden als hierin neergelegd. In het kader van dit klantenvoordeelprogramma ontvang je bij deelname aan vooraf door HelloFresh geselecteerde acties of events (een “Actie”) een vooraf door HelloFresh bepaald aantal spaarpunten (de “Spaarpunten”). Deze Acties kunnen o.a. bestaan uit (i) het bestellen van maaltijdboxen of additionele boxen, (ii) het delen van HelloFresh –recepten of –certificaten, of foto's van HelloFresh–gerechten op sociale media zoals Facebook, Twitter en Pinterest, of via de HelloFresh app en (iii) acties ter promotie van (de producten van) HelloFresh bij vrienden van de klant. Je kan met de Spaarpunten producten uitzoeken, welke uitsluitend zullen worden geleverd bij de afname van de eerstvolgende maaltijdbox. Daarnaast kan je badges (de “Badges”) verdienen bij de afname van door HelloFresh aangewezen aantallen maaltijdboxen. Door middel van de Badges kan je een status en aanvullende Spaarpunten verdienen.

A. Klantenrelaties (1) Alle klanten van HelloFresh met een Gebruikersaccount zijn automatisch deelnemer van ons gratis klantenvoordeelprogramma en hebben daarmee de mogelijkheid om (i) Spaarpunten te verzamelen en die in te wisselen voor door HelloFresh geselecteerde producten en (ii) Badges te verzamelen waarmee een status en aanvullende Spaarpunten kunnen worden verdiend. (2) Enkel klanten van HelloFresh die een natuurlijke persoon zijn, woonachtig in Nederland en de leeftijd van achttien (18) jaar of ouder hebben, worden als deelnemer aan het klantenvoordeelprogramma toegelaten. B. Spaarpunten

(1) Een deelnemer van het klantenvoordeelprogramma kan voor verschillende soorten Acties telkens een vooraf door HelloFresh bepaald en bij de Actie gecommuniceerd aantal Spaarpunten ontvangen.

(2) De desbetreffende Spaarpunten worden na deelname aan de Actie automatisch binnen vier (4) weken door HelloFresh op je Gebruikersaccount bijgeschreven.

(3) Voor welke Acties je Spaarpunten kan krijgen, en welk aantal je krijgt, hangt af van de bij de Actie gecommuniceerde voorwaarden, die je kunt volgen in onze premietabel die op de website van HelloFresh beschikbaar wordt gesteld en van tijd tot tijd door HelloFresh kan worden gewijzigd.

(4) De Spaarpunten kunnen ingewisseld worden voor producten, door middel van afschrijving van het desbetreffende aantal Spaarpunten van uw Gebruikersaccount.

(5) De Spaarpunten zijn niet overdraagbaar en kunnen uitsluitend ingewisseld worden door de klant op wiens naam het desbetreffende Gebruikersaccount staat geregistreerd.

(6) Een omrekening en uitbetaling van de Spaarpunten in contant geld is uitgesloten.

(7) Indien een Actie bestaat uit het delen van door HelloFresh–recepten of –certificaten, of foto's van HelloFresh-gerechten op sociale media zoals Facebook, Twitter en Pinterest, of via de HelloFresh app, kunnen door HelloFresh Spaarpunten worden toegekend indien de deelnemer deze HelloFresh–recepten of –certificaten, of foto's van HelloFresh–gerechten deelt via een daarvoor bestemde button binnen het Gebruikersaccount. Voor een dergelijke Actie geldt dat enkel Spaarpunten zullen worden toegekend tot een maximum van vijftien (15) gedeelde posts per week.

C. Badges

(1) Een deelnemer van het klantenvoordeelprogramma kan bij de afname van door HelloFresh te bepalen aantallen maaltijdboxen telkens een vooraf door HelloFresh bepaald aantal Badges ontvangen. Met de Badges kan de klant een bepaalde status verdienen (bijvoorbeeld: ontdekker, meesterkok, kampioen, etc.).

(2) De desbetreffende Badges worden na afname van de maaltijdboxen automatisch binnen vier (4) weken door HelloFresh op je Gebruikersaccount bijgeschreven.

(3) HelloFresh kan eveneens fysieke Badges meeleveren met de eerstvolgende maaltijdbox na het bereiken van de betreffende status.

(4) Voor welke aantallen je Badges kan krijgen, en welk status daaraan is gekoppeld, hangt af van de premietabel die op de website van HelloFresh beschikbaar wordt gesteld en van tijd tot tijd door HelloFresh kan worden gewijzigd.

(5) HelloFresh kan bij het toekennen van een Badge ook aanvullende Spaarpunten toekennen. Voor welke Badges welke Spaarpunten worden verkregen hangt af van de premietabel die op de website van HelloFresh beschikbaar wordt gesteld en van tijd tot tijd door HelloFresh kan worden gewijzigd.

(6) De Badges kunnen niet ingewisseld worden voor producten. De Badges zijn niet overdraagbaar.

(7) Een omrekening en uitbetaling van Badges in contant geld of Spaarpunten is uitgesloten.

D. Vervallen van Spaarpunten en Badges, opzegging, beëindiging

(1) De Spaarpunten en Badges vervallen telkens aan het einde van het kalenderjaar, welke volgt op het kalenderjaar waarin ze zijn verworven. Voorbeeld: Spaarpunten en Badges die op 01-01-2016 verworven zijn, vervallen op 31-12-2017 om 23:59 uur.

(2) Als een deelnemer zijn Gebruikersaccount opzegt, dan vervallen de tot aan dit tijdstip verzamelde Spaarpunten en Badges onmiddellijk en onherroepelijk. Aanspraak op omwisseling van de Spaarpunten en Badges tegen een product is na opzegging niet meer mogelijk.

(3) Indien een deelnemer zijn overeenkomst met HelloFresh voor de levering van maaltijdboxen beëindigt, maar zijn Gebruikersaccount niet opzegt, vervallen de tot dit tijdstip verzamelde Spaarpunten na drie (3) maanden van de beëindiging onherroepelijk, tenzij een eerdere beëindiging conform [alinea 3 (1)] intreedt. Aanspraak op omwisseling van de Spaarpunten of Badges tegen een product is na afloop van deze termijn niet meer mogelijk.

(4) HelloFresh kan zonder opgave van reden het klantenvoordeelprogramma met inachtneming van een termijn van vier (4) weken beëindigen. In dergelijk geval blijven de reeds verzamelde Spaarpunten en Badges geldig voor een termijn van zes (6) maanden vanaf het moment van beëindiging, alvorens zij definitief vervallen.

(5) Bovendien kan HelloFresh het klantenvoordeelprogramma onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of tussenkomst van een rechtbank beëindigen om dringende redenen. Een dringende reden in de zin van dit artikel D bestaat in het bijzonder, wanneer een deelnemer (i) in strijd met de deelnemingsvoorwaarden handelt of (ii) anderszins handelt op een wijze die HelloFresh schade kan berokkenen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de deelnemer meer dan drie (3) keer deelneemt aan een Actie en deze vervolgens annuleert of ongedaan maakt, zoals bijvoorbeeld in het geval (a) de deelnemer informatie deelt via sociale media en deze vervolgens onmiddellijk weer verwijderd, of (b) sociale media-accounts aanmaakt met als kennelijke doel om zo veel mogelijk Spaarpunten te verdienen, zonder dat van dat account reëel gebruik wordt gemaakt. Indien de deelname aan het klantenvoordeelprogramma om dringende redenen wordt beëindigd, vervallen de reeds verworven Spaarpunten.

(6) Bovendien kan HelloFresh bij het bestaan van dringende redenen een deelnemer individueel de deelname aan het klantenvoordeelprogramma ontzeggen en de omwisseling van Spaarpunten tegen producten weigeren.

(7) Indien je een Actie waarvoor je Spaarpunten hebt of zal ontvangen, of de afname van maaltijdboxen waarvoor je Badges hebt of zal ontvangen, annuleert of ongedaan maakt, zoals bij ontbinding van de koopovereenkomst op maaltijdboxen of het verwijderen van geplaatste content op sociale media waarvoor Spaarpunten zijn verdeeld, behoudt HelloFresh zich het recht voor, om de desbetreffende bijgeschreven Spaarpunten of Badges van het Gebruikersaccount te verwijderen.

(8) Het recht van HelloFresh om deelname aan het klantenvoordeelprogramma eenzijdig te beëindigen doet geen afbreuk aan het recht van HelloFresh om schadevergoeding te vorderen.

E. Rekeningsaldo

(1) De actuele stand van de Spaarpunten en Badges kun je te allen tijde bekijken op je Gebruikersaccount op onze website www.hellofresh.nl met dien verstande dat het crediteren van verdiende Spaarpunten en Badges uiterlijk geschiedt binnen vier (4) weken na een Actie of afname van het betreffende aantal maaltijdboxen.

(2) Als je bezwaren hebt tegen de juistheid van het aantal Spaarpunten of Badges, dan dien je dit binnen zes (6) maanden na de Actie waarvoor u Spaarpunten heeft of zou ontvangen, of afname van het betreffende aantal maaltijdboxen, schriftelijk aan HelloFresh kenbaar maken.

(3) Het verzuimen van tijdige kenbaarmaking geldt als goedkeuring van de vermelde Spaarpunten en Badges.

F. Het verzilveren van Spaarpunten

(1) De Spaarpunten kunnen worden ingeruild tegen producten via de webshop van HelloFresh.

(2) Alle informatie over onze producten zijn vrijblijvend en niet bindend. De productafbeeldingen kunnen op ondergeschikte punten van het uiterlijk van de geleverde producten afwijken.

(3) Door het volledig invullen en bevestigen van het door HelloFresh ter beschikking gestelde bestelformulier (door te klikken op de knop “Bestel nu“), plaatst de deelnemer een bestelling met betrekking tot het product in de winkelwagen. HelloFresh zal direct na de bestelling via een automatische e-mail de bestelling bevestigen.

(4) Indien een product niet meer voorradig is, of HelloFresh naar haar redelijke opinie niet in staat is om een besteld product te leveren, kunnen de klant en HelloFresh de bestelling ontbinden. In dat geval zal HelloFresh als enige remedie de Spaarpunten die door de klant zijn betaald crediteren op het bij HelloFresh bekende Gebruikersaccount. Ons aanbod is gericht op eindgebruikers in Nederland en het bestelde product wordt uitgesloten van wederverkoop.

(5) Wij slaan de inhoud van het bestelformulier op, en sturen de bestelgegevens per e-mail toe. De inhoud van het bestelformulier is na het verzenden van de bestelling om veiligheidsredenen niet meer via internet toegankelijk.

(6) Je mag maximaal één (1) product per week bestellen.

G. Leveringswijzen

De levering van de producten gebeurt uitsluitend tegelijkertijd met de aflevering van een maaltijdbox (en niet met een fruitbox, juicebox of ontbijtbox) die volgt op de bestelling van het product. Levering van een product onafhankelijk van een maaltijdbox is uitgesloten.

H. Betalingsvoorwaarden

De betaling van de bestelde producten gebeurt door het verzilveren van de verzamelde Spaarpunten. Met de afronding van de bestelling wordt de klantenrekening onmiddellijk gedebiteerd.

I. Retourbeleid

In het geval een besteld product niet is geleverd (om een reden anders dan bedoeld in artikel §8 (D) (6)), de kwaliteit onvoldoende is, of de klant om een andere goede reden een klacht over het product heeft, kan HelloFresh de klant de volgende opties aanbieden, waaruit de klant kan kiezen: 1.Het crediteren van de Spaarpunten die door de klant zijn betaald op het bij HelloFresh bekende Gebruikersaccount; 2.Het leveren van hetzelfde product in de volgende maaltijdbox die de klant bestelt; of 3.Het leveren van hetzelfde product in een afzonderlijke box aan de klant.

§ 9 Aansprakelijkheid van HelloFresh, plichten van de besteller

(1) HelloFresh is aansprakelijk in het geval van schade voor de besteller(s) ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door (a) plichtverzuim van HelloFresh of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan, (b) conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling (c) wanneer HelloFresh of zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of (d) wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door HelloFresh ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht)..

((2) HelloFresh is tot onbegrensde hoogte aansprakelijk in de gevallen beschreven in alinea (1), letters (a), (b) en/of (c) en (d).

(3) In gevallen niet genoemd in alinea (1) is HelloFresh, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.

(4) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorafgaande alinea's gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van HelloFresh.

(5) De besteller is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

§ 10 Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

§ 11 Automatische incasso

(1) Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste HelloFresh Box direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Adyen B.V. (handelend voor HelloFresh Benelux B.V.) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om een doorlopend bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Adyen B.V. (handelend voor HelloFresh Benelux B.V.).

(2) Ten minste vijf (5) dagen vóór de eerste SEPA incasso als bedoeld in §11(1) ontvang je van ons een notificatie van de voorgenomen incasso. In deze notificatie vind je onder meer informatie over de dag waarop de betaling zal worden afgeschreven, de hoogte van het bedrag, het Crediteur ID nummer en het unieke machtigingskenmerk.

(3) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of via creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.

(4) Als je het niet eens bent met een SEPA incasso afschrijving als bedoeld onder §11(1) en §11(2) kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en je bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

(5) Indien een SEPA incasso-opdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege een ontoereikend saldo op je rekening, of wanneer een terugboeking als bedoeld onder §11(4) heeft plaatsgevonden, behoudt HelloFresh Benelux B.V. zich conform §11(1) het recht voor pas na betaling van het uitstaande totaalbedrag bij jou te bezorgen.

§ 12 Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

(1) Op overeenkomsten tussen HelloFresh en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

(3) Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

§ 13 Klachtenbeleid

Kwaliteit staat bij HelloFresh hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen HelloFresh hanteren wij een klachtenbeleid welke te raadplegen is op onze website. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

§ 14 Herroepingsrecht

Je hebt altijd het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de HelloFresh Box fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons

  • HelloFresh Benelux B.V.
  • Zuidpark - Spaklerweg 50 - 52
  • 1099 BC Amsterdam
  • E–mail: klantenservice(at)hellofresh.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Modelformulier voor herroeping

Download hier als PDF.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
  • HelloFresh Benelux B.V.
  • Zuidpark - Spaklerweg 50 - 52
  • 1099 BC Amsterdam
  • E–mail: klantenservice(at)hellofresh.nl

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen consument(en) ____________________

Adres consument(en) ____________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.