Algemene voorwaarden HelloFresh

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELLOFRESH BENELUX B.V.

§ 1 Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

(1) Voor al jouw tegenwoordige en toekomstige bestellingen gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV') van HelloFresh Benelux B.V. (hierna ook te noemen ‘HelloFresh’ en ‘ons’). .

(2) Alle informatie die je (hierna ook te noemen ‘besteller’) tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag je verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

(3) Wij behouden ons het recht voor deze AV met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij je van tevoren op de hoogte stellen en je wijzen op jouw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer je niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als je tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbodsvarianten met onbepaalde looptijd, resp. van leveringen, op te zeggen.

§ 2 Contractopzegging; niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties

(1) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als HelloFresh gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HelloFresh niet.

(2)(2) Een geldig koopcontract tussen HelloFresh Benelux B.V. en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door HelloFresh Benelux B.V. als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door HelloFresh Benelux B.V. beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. HelloFresh Benelux B.V. kan deze offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan HelloFresh Benelux B.V.op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de offerte ontstaat er een claim op de levering van de bestelde waren of bestelde cadeaubon. Wij zullen de ontvangst van jouw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatiebewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.

(3) (3) Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in Nederland en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

(4) HelloFresh verkoopt geen producten aan kinderen onder de 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar, is toestemming van de ouder of voogd nodig.

§ 3 Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten

(1) Onderstaande informatie betreft het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten.

(2) Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste HelloFresh Box. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier onderaan deze Algemene Voorwaarden, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als je van je herroepingsrecht gebruikmaakt, dien je wel te betalen voor de boxen die tijdens deze veertien dagen al zijn besteld door HelloFresh. HelloFresh bestelt de producten voor de HelloFresh Boxen altijd op donderdag. Om levering van de volgende HelloFresh Box te voorkomen, moet je 48 uur vóór de besteldag (dus uiterlijke maandagavond vóór 23.59 uur) gebruik maken van je herroepingsrecht. Doe je dat niet dan zijn de producten voor de HelloFresh Box al besteld en ontvang je deze nog eenmalig en betaal je daar ook voor. Je kunt gebruik maken van het herroepingsformulier, zie § 13.

(3) Als je herroept, hoef je de ontvangen HelloFresh Box niet terug te sturen.

§ 4 Contractduur, opzegging, automatische verlenging

Opzegging

(1) De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het wekelijks afleveren van de HelloFresh Box, te allen tijde opzeggen. Indien je op woensdagavond vóór 23.59 uur opzegt, ontvang je onmiddellijk vanaf dat moment geen HelloFresh Box meer. Doe je dat niet, dan zijn de producten voor de HelloFresh Box al besteld en ontvang je nog eenmalig een HelloFresh Box thuis waar je ook voor betaalt. Daarna zal de opzegging definitief in werking treden.

(2) De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen. Wij raden je echter wel aan om op woensdagavond vóór 23.59 uur op te zeggen, indien je in de week daarop direct geen HelloFresh Box meer wenst te ontvangen;;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als waarop ze zijn aangegaan; daarnaast kun je altijd opzeggen via de klantenservice, je online account, post en email.

(3) Indien de consument op woensdagavond vóór 23.59 uur opzegt, eindigt het lidmaatschap direct en worden er geen HelloFresh Boxen meer gestuurd, en geen bedragen meer in rekening gebracht. In het geval van een opzegging na woensdagavond wordt het bedrag van een reeds bestelde HelloFresh Box bij de consument nog in rekening gebracht. Daarna treedt de opzegging in werking.

Verlenging

(4) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd.

(5) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het wekelijks afleveren van de HelloFresh Box, kan te allen tijde worden opgezegd. Er kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

§ 5 Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; voorbehoud van eigendomsrecht; overdrachtsrisico; onderbreking van bezorging

(1) Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van 50% van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

(2) Wij bezorgen overal in Nederland. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd.

(3) Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 10e dag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

(4) Je bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke m.b.t. acceptatie.

(5) Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

(6) Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

(7) Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behouden wij eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

(8) (8) Je kunt op elk moment een levering laten uitvallen door de levering te pauzeren. De mededeling over het pauzeren moet altijd uiterlijk woensdagavond vóór 23.59 uur plaatsvinden indien je de levering van de daarop volgende week wilt pauzeren.

§ 6 Garantie

(1) Hier geldt de wettelijke garantie.

§ 7 Prijzen en verzendkosten; geldigheid; betaling; afrekening; terughouding

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief verzendkosten binnen Nederland.

(2) (2) De vorderingen van HelloFresh Benelux B.V. zijn per direct geldig.

(3) Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

(4) (4) Je hebt alleen recht op compensatie als je tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht ben je alleen in zoverre bevoegd als je tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

§ 8 Aansprakelijkheid van HelloFresh Benelux B.V., plichten van de besteller

(1) HelloFresh Benelux B.V. is aansprakelijk in het geval van schade voor de besteller(s) ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door plichtverzuim van HelloFresh Benelux B.V. of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan, (b) conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling (c) wanneer HelloFresh Benelux B.V. of zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of (d) wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door HelloFresh Benelux B.V. ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht)..

((2) HelloFresh Benelux B.V. is tot onbegrensde hoogte aansprakelijk in de gevallen beschreven in alinea (1), letters (a), (b) en/of (c) en (d).

(3) In gevallen niet genoemd in alinea (1) is HelloFresh Benelux B.V., onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.

(4) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorafgaande alinea's gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van HelloFresh Benelux B.V.

(5) De besteller is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

§ 9 Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

§ 10 Automatische incasso

(1) Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste HelloFresh Box direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Adyen B.V. (handelend voor HelloFresh Benelux B.V.) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om een doorlopend bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Adyen B.V. (handelend voor HelloFresh Benelux B.V.).

(2) Ten minste 5 dagen vóór de eerste SEPA incasso als bedoeld in §10(1) ontvang je van ons een notificatie van de voorgenomen incasso. In deze notificatie vind je onder meer informatie over de dag waarop de betaling zal worden afgeschreven, de hoogte van het bedrag, het Crediteur ID nummer en het unieke machtigingskenmerk.

(3) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of via creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.

(4) Als je het niet eens bent met een SEPA incasso afschrijving als bedoeld onder §10(1) en §10(2) kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en je bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

(5) Indien een SEPA incasso-opdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege een ontoereikend saldo op je rekening, of wanneer een terugboeking als bedoeld onder §10(4) heeft plaatsgevonden, behoudt HelloFresh Benelux B.V. zich conform §10(1) het recht voor pas na betaling van het uitstaande totaalbedrag bij jou te bezorgen.

§ 11 Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

(1) Op overeenkomsten tussen HelloFresh Benelux B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

(3) Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

§ 12 Klachtenbeleid

Kwaliteit staat bij HelloFresh hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen HelloFresh hanteren wij een klachtenbeleid welke te raadplegen is op onze website. We komen binnen 5 werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

§ 13 Herroepingsrecht

Je hebt altijd het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de HelloFresh Box fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons

  • HelloFresh Benelux B.V.
  • Zuidpark - Spaklerweg 50 - 52
  • 1099 BC Amsterdam
  • E–mail: klantenservice(at)hellofresh.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Modelformulier voor herroeping

Download hier als PDF.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
  • HelloFresh Benelux B.V.
  • Zuidpark - Spaklerweg 50 - 52
  • 1099 BC Amsterdam
  • E–mail: klantenservice(at)hellofresh.nl

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen consument(en) ____________________

Adres consument(en) ____________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.