Algemene voorwaarden HelloFresh

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GROCERY DELIVERY E-SERVICES THE NETHERLANDS B.V.

§ 1 Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

(1) Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van u (hierna ook te noemen 'besteller') gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV') van Grocery Delivery E-Services The Netherlands B.V. (hierna ook te noemen 'wij').

(2) Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

(3) Wij behouden ons het recht voor deze AV met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbodsvarianten met onbepaalde looptijd, resp. van leveringen, op te zeggen.

§ 2 Contractopzegging; niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties

(1) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

(2) Een geldig koopcontract tussen Grocery Delivery E-Services The Netherlands en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door Grocery Delivery E-Services The Netherlands als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door Grocery Delivery E-Services The Netherlands beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. Grocery Delivery E-Services The Netherlands kan deze offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan Grocery Delivery E-Services The Netherlands op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de offerte ontstaat er een claim op de levering van de bestelde waren of bestelde cadeaubon. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatiebewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.

(3) Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in Nederland en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

§ 3 Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers, overeenkomst kosten terugzending

(1) Houd alstublieft rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers.

(2) Als u van uw herroepingsrecht gebruikmaakt, bent u verplicht de reguliere kosten voor de retourzending te betalen als de geleverde goederen overeenkomen met wat besteld is; wanneer de prijs van het terug te zenden product niet meer is dan 40 euro; of wanneer u bij een hogere prijs van het product op het moment van herroeping nog niet een tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling vastgesteld heeft. Anders is de terugzending voor u gratis. Let er alstublieft op dat bederfelijke goederen van het wettelijke herroepingsrecht uitgesloten zijn.

§ 4 Contractduur, opzegging, automatische verlenging

Opzegging

(1) De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het wekelijks afleveren van de HelloFresh Box, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van 10 dagen. Er dienen minstens twee HelloFresh maaltijdboxen te zijn afgenomen.

(2) De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.

(3) De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 • (4) In het geval van een opzegging wordt het bedrag van eventuele al betaalde, maar nog niet uitgegane leveringen met overeengekomen bezorgdatum, na afloop van de opzegtermijn gerestitueerd.

  Verlenging

  (5) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd.

  (6) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het wekelijks afleveren van de HelloFresh Box, kan te allen tijde worden opgezegd wanneer twee HelloFresh maaltijdboxen zijn afgenomen en met een opzegtermijn van 10 dagen.

  § 5 Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; voorbehoud van eigendomsrecht; overdrachtsrisico; onderbreking van bezorging

  (1) Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van 50% van het totaalbedrag en afloop van de herroepingstermijn van het wettelijke herroepingsrecht bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

  (2) Wij bezorgen overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd.

  (3) Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 10e dag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

  (4) U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

  (5) Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

  (6) Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

  (7) Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behouden wij eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

  (8) U kunt op elk moment een levering laten uitvallen. De mededeling over de onderbreking gaat voor die levering in die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de tiende dag na afloop van de dag van de mededeling, plaats zou vinden.

  § 6 Garantie

  (1) Hier geldt de wettelijke garantie.

  § 7 Prijzen en verzendkosten; geldigheid; betaling; afrekening; terughouding

  (1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief verzendkosten binnen Nederland.

  (2) De vorderingen van Grocery Delivery E-Services The Netherlands zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.

  (3) Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

  (4) U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

  § 8 Aansprakelijkheid van Grocery Delivery E-Services The Netherlands, plichten van de besteller

  (1) Grocery Delivery E-Services The Netherlands is aansprakelijk in het geval van schade voor de besteller(s) ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door plichtverzuim van Grocery Delivery E-Services The Netherlands of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan, (b) conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling (c) wanneer Grocery Delivery E-Services The Netherlands of zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of (d) wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door Grocery Delivery E-Services The Netherlands ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht).

  (2) Grocery Delivery E-Services The Netherlands is tot onbegrensde hoogte aansprakelijk in de gevallen beschreven in alinea (1), letters (a), (b) en/of (c) en (d).

  (3) In gevallen niet genoemd in alinea (1) is Grocery Delivery E-Services The Netherlands, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.

  (4) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorafgaande alinea's gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Grocery Delivery E-Services The Netherlands.

  (5) De besteller is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

  § 9 Privacybeleid

  (1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

  § 10 Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

  (1) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  (2) Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

  (3) Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

  Herroepingsbeleid

  U kunt uw verklaring van overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen in geschrift (bijv. brief, fax, e-mail), of – wanneer het product aan u voor afloop van de termijn overgedragen wordt – door retourzending van het product, herroepen. De termijn begint na ontvangst van de herroeping in geschrift, maar niet voor ontvangst van de producten door de ontvanger (bij periodieke leveringen van gelijksoortige producten, niet voor ontvangst van het eerste deel van de levering), en ook niet voor het nakomen van onze informatieplicht conform artikel 246 § 2 in verbinding met § 1 alinea 1 en 2 EGBGB alsmede onze plichten conform § 312g alinea 1 zin 1 BGB in verbinding met artikel 246 § 3 EGBGB. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het op tijd versturen van de herroeping of het product voldoende. De herroeping kunt u richten aan:

  • Grocery Delivery E-Services The Netherlands B.V.
  • H.J.E. Wenckebachweg 53 J - K
  • 1096 AK Amsterdam
  • E–mail klantenservice(at)hellofresh.nl

  Gevolgen van herroeping

  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Bij een werkzame herroeping moeten de ontvangen diensten van beide kanten terug worden gegeven en in het geval van verkregen voordelen (bijv. rente) uit worden gekeerd. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Grocery Delevivery E-Services The Netherlands B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Mocht u de ontvangen dienst alsook voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet, deels niet, of alleen in slechtere toestand teruggeven, respectievelijk uitkeren, dient u ons in zover te compenseren. Verslechtering van het product en verkregen voordelen dient u slechts te compenseren voor zover de voordelen of de verslechtering op een manier van omgang met het product terug te voeren is die verdergaat dan het testen van de eigenschappen en functioneringswijze. Onder 'het testen van de eigenschappen en functioneringswijze' wordt verstaan het testen en uitproberen van de respectievelijke producten dat in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Verkregen voordelen hoeft u alleen te compenseren voor zover u het product op een manier gebruikt heeft die verdergaat dan het testen van de eigenschappen en functioneringswijze. Onder 'het testen van de eigenschappen en functioneringswijze' wordt verstaan het testen en uitproberen van de respectievelijke producten dat in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Goederen die als pakket verstuurd kunnen worden, kunt u op onze kosten en risico terugsturen. U betaalt de normale kosten van de terugzending als het geleverde product overeenkomt met wat besteld is en wanneer de prijs van het terug te sturen product niet hoger is dan 40 euro, of wanneer u bij een hogere prijs van het product op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling voldaan heeft. In andere gevallen is de terugzending voor u gratis. Producten die niet als pakket verstuurd kunnen worden, worden bij u opgehaald. Aan verplichtingen aangaande restitutie van betalingen moet binnen 30 dagen voldaan worden. De termijn begint voor u met het opsturen van uw herroeping of het product, voor ons met de ontvangst ervan. Terugzendingen kunt u sturen naar: Grocery Delivery E-Services The Netherlands B.V., H.J.E. Wenckebachweg 53 J - K, 1096 AK Amsterdam, Nederland.

  Aanvullende informatie

  Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten m.b.t. levering van producten die op grond van hun eigenschappen niet geschikt zijn om terug te sturen of snel kunnen bederven. Dit betreft in het bijzonder bederfelijke levensmiddelen, zoals de inhoud van de HelloFresh Box. De voorschriften voor contracten voor Kopen op Afstand worden niet toegepast op contracten voor de levering van levensmiddelen, dranken of andere huishoudelijke artikelen voor dagelijkse gebruik die bij de vestigingsplaats, verblijfplaats of werkplaats van een gebruiker door bedrijven als deel van vaker voorkomende en regelmatiger ritten geleverd worden. Dit betreft in het bijzonder bezorgingen van HelloFresh Box die door ons zelf georganiseerd worden. Contractuele relaties, die bestaan uit een aanvankelijke overeenkomst met een daarop aansluitende opeenvolging van handelingen of met een daarop aansluitende reeks afzonderlijke handelingen van dezelfde soort die in een tijdelijke samenhang te vatten zijn, de voorschriften voor Kopen op Afstand alleen op de eerste overeenkomst toegepast.

  Grocery Delivery E-Services The Netherlands B.V Einde Herroepingsbeleid Stand: maart 2013

  Probeer HelloFresh nu

  Onze boxen bevatten gezonde recepten en verse ingrediënten. De recepten zijn gemaakt door voedingsexperts en voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.

  • Verrassende recepten
  • Verse ingrediënten
  • Flexibel lidmaatschap
  Boxen bekijken